Polityka prywatności2019-01-30T11:45:33+00:00

Polityka prywatności

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

Dane osobowe zbierane są w związku nawiązaniem współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed zawarciem umowy pośrednictwa z Klientem – Zamawiającym.

Administratorem danych osobowych klientów, będących osobami fizycznymi jest Halina Gatzka – właściciel Firmy Biuro Inwestycji i Finansów DOMUS, NIP 626-138-75-38, REGON 27781724 z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie ul. Wyzwolenia 75.

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.domus-nieruchomosci.pl wykorzystywanej przez Klientów do wykonywania czynności związanych z nawiązaniem współpracy w celu skorzystania z usług świadczonych przez Firmę DOMUS.

Klient wyrażający chęć nawiązania współpracy przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszą Politykę Prywatności, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Administrator przechowuje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Klienta w celu świadczenia usług na rzecz Klienta.. Dane obejmują imię, nazwisko, numer telefonu, adres e mail, adres nieruchomości.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora są chronione według najnowszego stanu wiedzy oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ich wykorzystaniem
W ramach niniejszej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych klientów, poza podmiotami bezpośrednio związanymi z przeprowadzanymi transakcjami.

Klienci których dane osobowe zostały pozyskane mają prawo w siedzibie Administratora do ich wglądu, edycji a także usunięcia.